Публічна оферта щодо надання інформаційних послуг

 

«СТУДЕНТ ТАКСІ», що зветься надалі – «СТОРОНА 1», яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України, в особі директора Андріянова Андрія Олександровича, який діє на підставі свідоцтва, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, з одного боку, та будь-яка фізична або юридична особа, яка зветься надалі - «СТОРОНА 2», яка приймає (акцептує) цей Договір про надання інформаційних послуг (далі - Договір) з іншого боку, разом іменовані - «СТОРОНИ», уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕАМБУЛА

1. Ця інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти Договір про надання інформаційних послуг. Зазначений Договір є публічним.
2. Договір встановлює загальні умови та порядок, відповідно до яких СТОРОНА 2 отримує інформаційні послуги від СТОРОНИ 1, а саме:
• доступ СТОРОНІ 2 до інформації про перевезення пасажирів, що міститься на електронному ресурсі СТОРОНИ 1.
3. Повним та беззастережним прийняттям умов публічного Договору є факт здійснення Стороною2 платежу в рахунок оплати послуг.
4. СТОРОНА 2 вважається такою, що прийняла умови Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень та винятків з моменту його акцепту та проведення оплати за надані послуги. Внесення змін до цього Договору не передбачає розірвання або відмови СТОРІН від використання послуг, що надаються СТОРОНОЮ 1.
5. Укладаючи Договір, СТОРОНА 2 підтверджує, що цілком і повністю ознайомлена, та погоджується з його умовами, а також, у разі, якщо СТОРОНА 2 є фізичною особою, надає СТОРОНІ1 дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору , можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних трьох років після закінчення його дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання Договору та виконується на підставі письмової заяви СТОРОНИ 2.
У такому разі Договір розривається з дати, зазначеної у відповідній заяві СТОРОНИ 2. Також, укладенням цього Договору, СТОРОНА 2 підтверджує, що обсяг прав СТОРОНИ 1, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», їй відома і зрозуміла.
1.1. Послуги - інформаційні послуги з надання доступу до інформації про перевезення пасажирів, що знаходяться на електронному ресурсі СТОРОНИ 1.
1.2. Клієнт - будь-яка особа, яка здійснила замовлення послуги перевезення пасажирів через телефон, інтернет на сайті СТОРОНИ 1 або через мобільний додаток.
1.3. Замовлення - доручення надання послуг з перевезення клієнтів СТОРОНИ 1 та їх багажу за потреби, структуроване за необхідними реквізитами саме: маршрут, час подачі автомобіля, вартість перевезення тощо.
1.4. Звітний період - період із першого числа календарного місяця або з дати укладення Договору до останньої дати календарного місяця включно.
1.5. Автоматизована інформаційна система обслуговування - це взаємопов'язана сукупність даних, обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартних процедур, призначених для збору, обробки, розподілу, зберігання, надання інформації про замовлення послуг з перевезення пасажирів, що надійшли СТОРОНІ 1 від клієнтів та розрахунку вартості таких послуг.
1.6. СТОРОНА 1 - юридична особа за законодавством України – ФОП, яка забезпечує укладання угод, надання послуг та проведення всіх необхідних розрахунків відповідно до цього Договору.
1.7. СТОРОНА 2 - фізична або юридична особа, яка за допомогою сайту https://student-taxi.com.ua/ але не обмежуючись, користується інформаційними послугами СТОРОНИ 1.
СТОРОНА 2 несе всі ризики, пов'язані з використанням отриманих інформаційних послуг якоюсь особою , які не мали на те повноважень.
1.8. Публічна оферта - пропозиція СТОРОНИ 1 (викладена на сайті СТОРОНИ 1 за адресом: https://student-taxi.com.ua/, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб, які уклали цей Договір на певних умовах.
1.9. Сайт СТОРОНИ 1 - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресом: https://student-taxi.com.ua/,
1.10. Акцепт - повне, безумовне та беззаперечне прийняття СТОРІНКОЮ 2 умов Публічної оферти. Акцепт може бути здійснений наступним чином:
- оплата коштів на банківський рахунок СТОРОНИ 1 як оплата за інформаційні послуги.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим договором СТОРОНА 1 розміщує інформацію про перевезення пасажирів на своїх електронних ресурсах, та надає доступ СТОРОНІ 2 до інформації про перевезення пасажирів, що міститься на електронному ресурсі СТОРОНИ 1, а СТОРОНА 2 на свій розсуд вирішує приймати або не приймати інформацію СТОРОНИ 1 про перевезення пасажирів. У разі прийняття СТОРОНОЮ 2 замовлення остання зобов'язується сплатити СТОРОНІ 1 передбачену цим Договором грошову суму.
2.2. Інформація, що надається СТОРОНОЮ 1, пов'язана з наданням транспортних послуг легкового автомобіля з перевезення пасажирів, може містити:
- Відомості про наявність заявок на перевезення пасажирів легковим автомобілем;
- адреса початкового та кінцевого пункту перевезення пасажирів;
- кількість пасажирів, час замовлення;
- Вартість замовлення, тощо;
2.3. Послуги за цим Договором не є послугами зв'язку. Для здійснення передачі даних та інформації в рамках цього Договору, Сторони власним коштом залучають третіх осіб, які надають послуги зв'язку.
2.4. Повним та беззастережним акцептом цієї публічної оферти відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України є факт оплати грошової суми за надані послуги або перерахування грошової суми за надані послуги з використанням інших платіжних коштів.
2.5. Момент акцепту цієї публічної оферти, визначений п.2.3. цього Договору вважається моментом укладання Договору. Договір, укладений за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну силу відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України та є рівносильним Договору, який був би підписаний СТОРОНАМИ.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


3.1. Обов'язки СТОРОНИ 2:


- Виконувати всі прийняті ним замовлення;
- користуватись послугами СТОРОНИ 1;
- Проводити технічне обслуговування ТЗ;
- належне виконання умов цього Договору;
- дотримуватись правил пасажирських перевезень, визначених законодавством України;
- оформити всі необхідні дозвільні документи, визначені законодавством України щодо надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковим автотранспортом;
- не передавати ні право, ні можливість доступу до інформації, що надається третім особам;
- своєчасно та в повному обсязі оплачувати інформаційні послуги СТОРОНИ 1;
- надавати СТОРОНІ 1 необхідну інформацію, пов'язану з виконанням умов цього Договору;
- у разі відмови без поважних причин від виконання прийнятого замовлення СТОРОНА 2 зобов'язана своєчасно повідомити СТОРОНУ 1, в іншому випадку Договір може бути розірваний в односторонньому порядку.

3.2. Права СТОРОНИ 2:


3.2.1. користуватися інформацією, наданою СТОРОНОЮ 1;
3.2.2. отримувати від СТОРОНИ 1 необхідні роз'яснення, пов'язані з виконанням своїх зобов'язань за цим Договором.

3.3. Обов'язки СТОРОНИ 1:


3.3.1. надати СТОРОНІ 2 відповідні технічні можливості доступу до електронного ресурсу з електронного пристрою (на мобільний телефон, планшет, комп'ютер) для отримання інформації та можливість зареєструвати особистий кабінет на електронному ресурсі.
3.3.2. вимагати дотримання СТОРОНОЮ 2 належного рівня обслуговування пасажирів.

3.4. Права СТОРОНИ 1:


3.4.1. перевіряти дотримання СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору;
3.4.2. у разі невиконання або неналежного виконання СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору вимагати усунення порушень.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


4.1. Розмір оплати за надання інформаційних послуг, зазначених у п. 2.1. цього Договору становить від 10% вартості замовлення пасажирських перевезень за інформацією, наданою СТОРОНОЮ 1.
4.2. Оплата послуг СТОРОНИ 1 здійснюється СТОРОНОЮ 2 через платіжні термінали.
4.3. Вказана оплата може бути збільшена або зменшена за загальною згодою СТОРІН.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ


5.1. Цей Договір укладено на невизначений термін. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку або за взаємною згодою обох сторін, або за рішенням суду за суттєвих неодноразових порушень однієї зі сторін своїх обов'язків.
5.2. СТОРОНА 1 має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати частини цього Договору в будь-який час, але попередньо повідомивши про зміни СТОРОНУ 2. Усі зміни в цьому Договорі набувають чинності з моменту їх опублікування на сайті СТОРОНИ 1.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


6.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань, положень чи умов цього Договору СТОРОНИ несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачено цим Договором.
6.2. У випадку, якщо СТОРОНА 2 порушує свої зобов'язання щодо здійснення будь-якого платежу, СТОРОНА 1 має право вимагати від СТОРОНИ 2, а остання зобов'язується протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання від СТОРОНИ 1 повідомлення про сплату, сплатити на користь СТОРОНИ 1 штрафні санкції (пеню) у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення.
6.3. У випадку, якщо СТОРОНА 2 порушує свої зобов'язання щодо здійснення платежу відповідно до глави 4, СТОРОНА 1 має право без попередження припинити надання послуг за цим Договором.
6.4. Припинення надання послуг СТОРОНОЮ 1 з причин, зазначених у п. 6.3. Договору не звільняє СТОРОНУ 2 від виконання зобов'язань щодо оплати отриманих послуг, за якими виник борг перед СТОРОНОЮ 1, а також оплати пені на користь СТОРОНИ 1.
6.5. В случае прекращения предоставления услуг в соответствии с п. 6.2. 6.3. настоящего Договора, для возобновления предоставления услуг СТОРОНА 2 должна оплатить вознаграждение и пеню СТОРОНЕ 1 в полном объеме. В случае нежелания СТОРОНЫ 2 возобновить предоставление услуг в течение 5 (пяти) календарных дней с даты прекращения предоставления услуг СТОРОНА 1 имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
6.6. Усі скарги та претензії, що виникають у будь-якому відношенні щодо наданих послуг з перевезення на замовлення, які забезпечує СТОРОНА 2 за допомогою сервісної (інформаційної) підтримки СТОРОНИ 1, приймаються та розглядаються СТОРОНАМИ. У разі, якщо після розгляду скарг та претензій клієнтів виявиться, що СТОРОНА 2 винна щодо якості надання послуг із перевезення на замовлення, у цьому випадку СТОРОНА 2 несе повну відповідальність за порушення щодо якості надання послуг із перевезення на замовлення, що виникли з її вини.

7. ФОРС-МАЖОР


7.1. Жодна із сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, якщо таке невиконання або неналежне виконання спричинене настанням обставин форс-мажору.
7.2. До форс-мажору, зокрема, але не обмежуючись лише цим, належать: (1) пожежа, повінь, землетрус, вибух, шторм, зсув, епідемія та інші природні явища та стихійні лиха; (2) також військові дії, страйки, збоїв у роботі платіжних систем, прийняття органом державної влади або місцевого самоврядування рішення, яке унеможливило належне виконання цього Договору тощо.

8. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ


8.1. Відповідно до умов цього Договору СТОРОНИ зобов'язуються тримати конфіденційною будь-яку інформацію (документи або інше), отриману від іншої Сторони або особи, уповноваженої діяти від такої Сторони, у письмовій чи іншій формі та яка містить умови цього Договору, стосується наданих послуг, а також будь-яку іншу комерційну інформацію будь-якої із Сторін цього Договору (далі - Конфіденційна інформація). За не виконання  або неналежне виконання зобов'язань, положень чи умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачено цим Договором.

8.2. Така Конфіденційна інформація не повинна бути розголошена третім особам, крім працівників, аудиторів, юридичних радників, бухгалтерів та інших радників Сторін, за умови, що такі особи будуть належати до такої інформації як до конфіденційної. Це зобов'язання не впливає на обов'язок надавати інформацію на запит державних органів та інших установ, уповноважених законом на запит такої інформації. У такому разі Сторона зобов'язана негайно повідомити таке розголошення.
8.3. У разі порушення однієї із Сторін вимог п. 8.1. П. 8.2. цього Договору, винна сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні у повному обсязі шкоду, заподіяну таким порушенням.

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ


9.1. Цей Договір знаходиться у вільному доступі на сайті СТОРОНИ 1 за адресою   https://student-taxi.com.ua/
9.2. Договір може бути укладений з будь-якою фізичною особою, яка досягла повноліття і має повну дієздатність і правоздатність. Договір може бути укладений з будь-якою юридичною особою, створеною відповідно до законодавства будь-якої держави чи міжнародних норм.
9.3. Місцем укладання цього Договору визнається місцезнаходження СТОРОНИ 1.
9.4. У випадках, що не передбачені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
9.5. Будь-які суперечки та розбіжності, що виникають з або у зв'язку з цим Договором або його укладанням, виконанням або припиненням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо Сторони не можуть врегулювати суперечку шляхом переговорів протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів після того, як одна із Сторін письмово повідомила іншу Сторону про виникнення такої суперечки або розбіжності, тоді суперечка вирішується у судовому порядку за встановленою законодавством України підвідомчістю та підсудністю.
9.6. Цей Договір не встановлює жодних інших правовідносин (у тому числі трудових відносин) між СТОРОНОЮ 1 та СТОРОНОЮ 2, та/або з будь-якими третіми особами, ніж встановлено цим Договором.
9.7. Якщо будь-яке положення або умова цього Договору буде оголошено недійсною або не забезпеченою позовною давністю, всі інші положення та умови залишаються дійсними та забезпеченими позовною давністю. Усі такі недійсні або не забезпечені позовною давністю положення повинні бути змінені таким чином, щоб бути дійсними, забезпеченими позовною давністю та відображати наміри Сторін.
9.8. База даних формується внаслідок надання послуг СТОРОНОЮ 1, є виключною власністю СТОРОНИ 1 та СТОРОНА 2 не має на неї жодних прав чи повноважень, у тому числі щодо реєстрації бази даних відповідно до чинного законодавства України.
9.9. Цей Договір укладено українською мовою, проте надається для ознайомлення російською та англійською мовами. У разі розходження оригінальної версії Договору українською мовою та версії Договору іншою мовою, у цьому випадку застосовуються положення оригінальної версії цього Договору – українською мовою.

10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Сторона 1 ….
«СТУДЕНТ ТАКСІ»